Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con nguyện xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment - WWW.LEBICHSON.ORG KÍNH CHÚC QUÝ VỊ LUÔN ĐƯỢC AN BÌNH - THỊNH VƯỢNG - SỨC KHOẺ - THÀNH CÔNG! WWW.LEBICHSON.ORG WISH YOUR LIFE IS FILLED WITH PEACE, PROSPERITY, CONTENTMENT AND SUCCESS! - Nương nơi Phật, Pháp và Tăng; Chúng con nguyện xin quy y cho đến ngày đạt đến quả vị giác ngộ - In the Buddha, the Dharma and the Sangha; We take refuge until we reach Enlightenment - WWW.LEBICHSON.ORG KÍNH CHÚC QUÝ VỊ LUÔN ĐƯỢC AN BÌNH - THỊNH VƯỢNG - SỨC KHOẺ - THÀNH CÔNG! WWW.LEBICHSON.ORG WISH YOUR LIFE IS FILLED WITH PEACE, PROSPERITY, CONTENTMENT AND SUCCESS!

www.lebichson.org xin chân thành tri ân các tác giả, dịch giả có bài viết, hình ảnh đăng tải trên trang nhà nhằm phổ biến Đạo Phật đến với mọi người! Kính chúc quý vị luôn được an bình - thịnh vượng - sức khoẻ & thành công! With best regards and profound gratitude to distinguished writers, translators and photographers who have their excerpts posted in this homepage for the purpose of disseminating the Buddha’s teachings! Wish your life is filled with peace, prosperity, contentment and success!

I

Phật giáo nhập môn     Phật giáo và xã hội     Phật giáo và văn hoá     Phật giáo và giáo dục     Phật giáo quốc tế    

I

Phật giáo sử - truyện     PG và vấn đề tái sanh     Thơ ca Phật giáo     Âm nhạc Phật giáo     Tin tức Phật giáo

I

Gia Đình Phật Tử     Mẹ và Quê hương     Di tích& văn hoá đất võ     Bình Định: Đất & Người     Thơ ca Bình Định

I

Bài mới đăng tải     Nối vòng tay lớn     Thông báo     Linh tinh         Pháp Âm      Hình ảnh

I

Trang chủ     English     Liên lạc     Trang chủ

  

Hit Counter

WWW.LEBICHSON.ORG

Since 10 September 2003

Mười hai căn bệnh khiến con người khó có thể gặp được Phật: Không tôn kính cha mẹ là bệnh thứ nhất. Ngu si tạo nghiệp ác là hai bệnh. Gian xảo điêu ngoa là ba bệnh. Lời nói hại người là bệnh thứ tư. Hay tìm lỗi người là bệnh thứ năm. Giết hại chúng sinh là căn bệnh thứ sáu. Không biết hổ thẹn là bệnh thứ bảy. Ham mê sắc dục là bệnh thứ tám. Kiêu ngạo khinh người đó là chín bệnh. Phạm tội không hối cải là bệnh thứ mười. Khen mình chê người là bệnh thứ mười một. Không biết lợi hại là bệnh thứ mười hai.   http://www.lebichson.org    http://thichgiachanh.bravehost.com     http://quehuongbinhdinh.bravehost.com         http://lebichson.bravehost.com    http://www.lebichson.org         http://thichgiachanh.bravehost.com        http://quehuongbinhdinh.bravehost.com         http://lebichson.bravehost.com